Welkom in Camperduin, verhuur van zomerhuisjes & appartementen

Algemene Voorwaarden

1 Betaling:

1.1 Binnen 14 dagen na de ondertekening van deze overeenkomst zal de huurder 50% van de overeengekomen huursom vooruit betalen. Het resterende bedrag van de huursom zal uiterlijk 2 weken voor aanvang worden betaald.
1.2 De huurovereenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de huurder de aanbetaling binnen 14 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst aan de verhuurder zal hebben voldaan.
1.3 Indien u kort van te voren boekt, dient u na ontvangst van het contract, per omgaande te betalen teneinde uw reservering veilig te stellen.

2 Rechten en verplichtingen verhuurder:

2.1 De verhuurder heeft zich door ondertekening van deze overeenkomst verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan de huurder op te leveren.
2.2 Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening generlei wijzigingen meer aanbrengen.

3. Rechten en plichten huurder:

3.1 Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.
3.2 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij deze overeenkomst overeengekomen, tenzij met toestemming van de verhuurder. Bij overschrijding van het genoemde maximaal aantal personen wordt de huurprijs verhoogd met 100,- euro per boventallig persoon per dag met een maximum van 500,- euro in totaal, tenzij de verhuurder ontbinding van de overeenkomst verlangt.
3.3 De huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij de huurder aannemelijk maakt dat de schade aan hem/haar, zijn/haar gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.
3.4 Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris schoon af te leveren.
3.5 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
3.6 Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of was doeleinden te gebruiken dan die welke daarin door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
Het is verboden om frituurpannen, waterkoker of gourmetstellen, e.d. te gebruiken binnen het elektranet van het gehuurde huisje, indien u dit toch doet, wordt u verantwoordelijk gesteld voor alle schade binnen het elektranet. U kunt bij ons voor een verlengsnoer terecht dat aangesloten wordt op de krachtstroom.
3.7 Huurder zal zelf linnengoed meebrengen.
3.8 Het is verboden geluidsoverlast/ overlast te veroorzaken.
3.9 Honden dienen te allen tijde aan de lijn te zijn op de speelweide. Onze speelweide is geen hondentoilet en u dient ongelukjes direct te verwijderen.

4. Algemene bepalingen:

4.1 Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van de huissleutel, nadat de volledige huursom is voldaan aan de verhuurder.
4.2 Eventuele klachten met betrekking tot het gehuurde dienen direct bij aanvang van de huurtermijn met de verhuurder te worden opgenomen, om zo de verhuurder in de gelegenheid te stellen een en ander zo mogelijk onmiddellijk op te lossen. De huurder is verplicht die stappen te ondernemen die van hem/haar verlangd kunnen worden om mogelijke schade te beperken.
4.3 De verhuurder is, tenzij dit aan zijn/haar opzet of grove schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of ten gevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

5. Annuleren:

5. Indien de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder dat wil zeggen door de huurder opgezegd, dan wel indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat dan wel indien de huurder nalaat het gehuurde te betrekken, is de huurder de verschuldigde huursom schuldig.

6. Verboden te roken in de zomerhuisjes! Non Smoking / Nicht Rauchen

6. Indien de huurder zich niet aan de huurovereenkomst houdt, behoudt de verhuurder het recht de woning te worden ontzegd en zal er geen restitutie plaatsvinden.

OPEN VUUR IS NIET TOEGESTAAN RONDOM ONZE RIETGEDEKTE BOERDERIJ!

no